Ethical Principles and Publication Policy

Modular Journal, bilimsel yöntemlerle mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım, görsel iletişim tasarımı ve endüstri ürünleri tasarımı başta olmak üzere diğer tüm tasarım alanlarında yeni veriler ortaya koyan farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için gelişen bir platform oluşturmayı ve bu araştırmalar ile bilime katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.


Bu etik ilkeler, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan ve açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda hazırlanmış ve paydaşlar tarafından da benimsenmesi önerilerek, bir kısmı aşağıda sunulmuştur.


Yazarların Sorumlulukları
Modular Journal’a gönderilen makalelerin Mimarlık, Kentsel Tasarım, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve diğer tasarım disiplinleri ile ilgili özgün çalışmalar olması gerekmektedir.


Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.), yazım kurallarında ifade edilen usulde belirtilmelidir.

Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Modular Journal’ın hazırladığı Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.

Telif hakları Modular Journal'a gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların, geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler. Yazar(lar) çalışmasıyla ilgili haklı bir gerekçe sunmadığı, keyfi sebeplere bağlı yazar(lar)ın isteğine göre makale geri çekme talebi bulunursa, Editör ve Yayın Kurulu kesinlikle bu talebi kabul etmeyecektir. Ayrıca dergi editörlük ve yayın kurulu yönetimi, hakemlerin değerlendirmelerini ve dergi zamanını meşgul etme ve emeğe saygısızlık olarak nitelendirilecek; dergimize bu kasıtlı talepte bulunan yazar(lar)ın 2 yıl boyunca dergimize çalışma gönderemeyeceği bilgilerine sunulacaktır.

Yazarlar, kapsayıcı bir dil, tüm insanlara saygılı, farklılıklara duyarlıdır ve fırsat eşitliğini teşvik eder ifadeler kullanmalıdır. Çalışmaların içeriği, herhangi bir okuyucunun inançları veya kültürü hakkında herhangi bir varsayımda bulunmamalıdır; bir bireyin yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, kültür, cinsel yönelim, engellilik veya sağlık durumu nedeniyle bir diğerinden daha üstün olduğunu ima edebilecek bir ifade içermeyen ve baştan sona kapsamlı bir dil kullanmakla yükümlüdür. Yazarlar, yazımın önyargı, basmakalıp sözler, argo, baskın kültür ve / veya kültürel varsayımlardan uzak olmasını sağlamalıdır.

Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
Yazarlar hakemlerin yorumlarını zamanında yanıtlamalıdır.

Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, vb. gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısını makalenin son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.
Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

Yazarlığa Dair Değişiklikler
Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice düzenlemeleri ve orijinal başvuru sırasında yazarların kesin listesini sunmaları beklenir. Yazar listesindeki yazar adlarının eklenmesi, çıkarılması veya yeniden düzenlenmesi, yalnızca makale kabul edilmeden önce ve sadece Dergi Editörü tarafından onaylanması durumunda yapılmalıdır. Böyle bir değişiklik talep etmek için Editör, ilgili yazardan, yazar listesindeki değişimin nedenini ve tüm yazarlardan eklenmeyi, isminin çıkarılması veya yeniden düzenlemeyi kabul ettiğine ilişkin yazılı onay (e-posta, mektup) almak zorundadır.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Sorumlulukları
Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel yöntemlerle hazırlanmış olmasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına, derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundurarak özen gösterirler.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalelerin tamamen bilimsel gerekçelerle gözden geçirilmesini ve yazarların, belirli nedenlerden ötürü belirli yayınlara atıf yapmaları konusunda baskı yapılmamasını sağlamalıdır.
Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler, hakemlerin kimliklerini korumakla yükümlüdür, ancak hakemler isimlerini açıklamak istiyorsa buna izin verilmelidir.
Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları:
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Makaleler İçin Yazar Beyan Formu
Dergimize gönderilen, verileri 2020 öncesi toplanmış etik kurul izni gerektirmeyen makalelerle ilgili olarak yazar(lar)ımızın beyan formunu ıslak imzalı bir şekilde taratıp sisteme yüklemleri gerekmektedir. Etik kurul kararına gerek olmadığına dair beyan formunda tüm yazarların imzası olmalıdır. Forma ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Hakemlerin Sorumlulukları
Modular Journal makale değerlendirme sürecinde her makale için Kör Hakemlik Değerlendirmesi (en az iki hakem) yapılmaktadır. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için 2 hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda 3. hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir.
Makale değerlendirme süreci içinde, değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir.
Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Değerlendirme nesnel bir şekilde yapılmalı, uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Çıkar Çatışmaları
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Her bir yazar, rapor edilen çalışmada, sonuçlarda, yansımalarda ya da belirtilen görüşlerde dolaylı veya dolaysız herhangi mali çıkar veya bağlantıları veya ilgili yazarlara ya da ilişkili bölümlere ya da kuruluşlara, kişisel ilişkilere ya da doğrudan akademik rekabete yönelik ilgili ticari kaynaklar veya diğer finansman kaynakları dahil olmak üzere yanlılık sorusunu doğurabilecek diğer durumları açığa vurmalıdır.
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

İntihal Taraması
Gönderilen tüm çalışmalar iThenticate programı ile kontrol edilmektedir. % 20'den fazla benzerlik taşıyan tüm yazılar yazar tarafından başka bir gönderim yapılmazsa reddedilecektir. Bununla birlikte %20 eşiği editörlerin incelemesi ile, yanlış alıntı, beyan ve doğru atıf yapılması nedenleri ile yazara düzeltme hakkı tanıyabilir. Bu süreçten sonra benzerlik hala % 20 oranın üzerinde ise dergi çalışmayı reddetme hakkına sahiptir.
Yazarlar bu konudaki sorumluluklarını kabul eder ve editörler Turnitin programının tatmin edici sonuçlar vermemesi durumunda intihali önlemek için ek önlemler alabilir. Türkçe veritabanı sınırlı olduğundan, Crossref, Google arama dahil olmak üzere başka yöntemler kullanabilir.

Yayın Politikası
Modular Journal, açık erişim politikasını benimsemektedir. Yayın politikası gereği herhangi bir ürün işleme ücreti ve makale gönderme ücreti talep edilmemektedir. Derginin içeriğine herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi olarak erişilebilmektedir. Dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.
Yaygın-süreli bir yayındır. Yılda iki kez yayımlanır.
Yayımlanan yayınlardan yazarlar sorumludur. Derginin herhangi bir Editör Kurulu yayımlanan makalelerden sorumlu değildir.

Modular Journal sistemine bir makale yüklendikten sonra değerlendirme süreci ve süresi olarak;
1. Ön Kontrol (2 hafta),
2. Değerlendirme (6 – 12 hafta arası)
3. Düzenleme (3 hafta) olmak üzere
3 aşamada ve en az 17 haftada gerçekleştirilmektedir.
Ancak tüm bu süreçler yoğunluğa bağlı olarak değişlik gösterebilir.

Sisteme yüklenmiş çalışmalar, sadece Ön kontrol süreçlerinde Yazarlar tarafından geri çekilebilmektedir.

Modular Journal ‘da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen modular@gedik.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.