Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Küresel Isınma Gerçeğinde, Eskişehir TOKİ Sıra Evleri Konutları Üzerinden Sürdürülebilir Dönüşüm Modeli Önerisi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 18 - 37, 27.06.2022

Öz

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde küresel ısınma sonucu iklim özelliklerinin değişmesi canlı yaşamlarını tehdit eder hale gelmiştir. Küresel ısınmanın sebep ve sonuç ilişkisine bakarak bu duruma çözümler üretmek ve uygulamak gereklidir. Bu çalışma, küresel ısınmanın en etkin sebeplerinden olan ve enerji tüketiminin büyük yüzdesini oluşturan binaların, sürdürülebilir dönüşümleri üzerinedir. Mevcut yapılarda daha az enerji ile daha konforlu yaşam alanları oluşturmanın sistematik sürdürülebilir dönüşümlerle mümkün olabileceği anlatılmaya çalışılmış, mevcut konutların sürdürülebilir dönüşümü için bir model önerisi oluşturulmuştur. Geliştirilen bu şema referans alınarak TOKİ Sıra Evleri A tipi konutlarının sürdürülebilir dönüşümü için bir model üretilmiştir. Sonuç kısmında sistematik sürdürülebilir dönüşüm için bütüncül yaklaşım modeli önerisi yapılmıştır. Bu makalenin literatür taraması kısmında küresel ısınmaya en çok katkısı olan insan kayaklı eylemin enerji tüketimi olduğu vurgulanmıştır. Amaç olarak bu enerji tüketiminin azaltılmasının alternatif kavramsal çözümü olarak sistematik dönüşüm stratejisi oluşturulması ve sürdürülebilir yeni yöntemler geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Akın, G. (2006). Küresel Isınma Nedenleri ve Sonuçları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2), 29-43.
 • Aksay, S.C., Oral, K.O. ve Kurt, L. (2005), Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 25, 29-41.
 • Al-Ansary, M. S., El-Haggar S. M., Taha M. A.2004. Sustainable Guidelines For Managing Demolition Waste in Egypt. International Rilem Conferance On The Use Of Recycled Materials in Buildings and Structures, 8-11 November,Barcelona, Spain, 335-561.
 • Arslan, Y. G. (2014), Kentsel Dönüşümün Sürdürülebilirlik Boyutu:Hammarby (İsveç) ve Fener-Balat Örneklerinin İncelenmesi. Artium Dergisi, 2, 180-190.
 • Boonstra, C. ve Reekum, A. (2014). Industrial Energy Efficient Retrofitting of Residant Buildings in Cold Climates.
 • Brundtland, (1987). Our Common Future Brundtland Report by World Commission on Environment and Development- United Nations.
 • Çakar, A. E. (2011). Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılmasındaki Mevcut Dar Boğazlar.http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/caafdb46f3fec7b_ek.pdf?tipi=68&turu=X& sube=2, 07.01.2022.
 • Erengezgin, Ç. (2005). Enerji Mimarlığı. 4. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu ve Sanayi Sergisi Bildiri Özetleri. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 47-48.
 • Eskişehir Tepebaşı Belediyesi (2014), Sürdürülebilir Eylem Planı.
 • Global Commission on Adaptation, 2019. Adapt Now: A Global Call For Leadership on Climate Resilience.
 • Karahan A. (2011). Gri Suyun Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 1155-1164.
 • Karakaya, E. Ve Özçağım, M. (2004). Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği: Uygulanabilecek iktisadi araçların analizi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi I.Maliye Konferansı 16 Nisan, Bişkek.
 • Kobalas, G.D. (2015). Mevcut Bir Konutun Enerji Etkin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma TOKİ Afyon Tarım Köy Örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Mangan, D.S. ve Oral, K. G. (2014). Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Bir Konut Binasının Enerji Etkin İyileştirilmesi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 143, 137-147.
 • Muluk, Ç., Kurt, B., Turak, A., Türker, A., Çalışkan, M., Balkız, Ö., Gümrükçü, S., Sarıgül, G., Zeydanlı, U. (2014). Türkiye’de suyun durumu ve su yönetiminde yeni yaklaşımlar: çevresel perspektif, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, FAO, Doğa Koruma Merkezi, Yaşama Dair Vakıf, Türkiye.
 • Narin, M. ve Akdemir, S. (2006). Enerji Verimliliği ve Türkiye. Türkiye Ekonomik Kurumu. UEKTEK, s.8.
 • Ozhan, E. (2005). PAP/RAC: Coastal Area Management in Turkey. Priority Actions Programme Regional Activity Centre Split.
 • Owen, C. ve Dovey, K.(2008).Fields of Sustainable Architecture. The Journal of Architecture, 13,s.9-21
 • Ölçer, B. (2019). İklim Krizinde BİM’in Üstleneceği Rol. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yapı Bilgi Modelleme, 02(02)
 • Paker, B. (2017). Sürdürülebilir Bina Üretiminde Mimarın Yapısal Atık Oluşumuna Bakış Açısının İncelenmesi: Bursa Alan çalışması. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Sayar, Ş. ( 2012). Sakarya İli Entegre Atık Yönetimi ve Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya.
 • Sev, A., 2009. Sürdürülebilir Mimarlık. Yem Yayın, İstanbul, 224.
 • Türkeş, M., (2003). Küresel İklim Değişikliği ve Gelecekteki İklimimiz. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Kutlaması Gelecekteki İklimimiz Paneli, Bildiriler Kitabı, 12-37.
 • Vardar A.E. ve Karadayı T.A. (2020). Darıca İlçesindeki Mevcut Konut Gruplarının Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi,13(2).
 • WGSC, Working Group for Sustainable Construction- WGSC, 2004. “Working Group Sustainable Construction Methods and Techniques Final Report”. 2004.
 • Zimmermann, M. (2011). Building Renovation Case Studies, IEA ECBCS Annex 50 Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings, Empa - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, İsviçre.

In the Reality of Global Warming, Sustainable Transformation Model Suggestion Over Eskişehir Toki Sıra Evler Houses

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 18 - 37, 27.06.2022

Öz

In recent years, the change in climate characteristics as a result of global warming in the world and in our country has become a threat to living. It is necessary to produce and apply solutions to this situation by looking at the cause and effect relationship of global warming. This study is on the sustainable transformation of buildings, which constitute a large percentage of energy consumption, which is one of the most effective causes os global warming. It has been tried to explain that it is possible to creat more comfortable living spaces with less energy not only in new buildings, but also in existing buildings, though sustainable transformations, and a sustainable transformation scheme has been created for existing houses. Then, by taking this scheme as a referans, a sustainable transformation scheme was proposed for Toki Sıra Evler A-type houses. In the conclusion part, a holistic approach model proposal was made for sustainable transformation. In the conclusion part, a holistic approach model proposal was made for systematic sustainable transformation.

Kaynakça

 • Akın, G. (2006). Küresel Isınma Nedenleri ve Sonuçları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2), 29-43.
 • Aksay, S.C., Oral, K.O. ve Kurt, L. (2005), Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 25, 29-41.
 • Al-Ansary, M. S., El-Haggar S. M., Taha M. A.2004. Sustainable Guidelines For Managing Demolition Waste in Egypt. International Rilem Conferance On The Use Of Recycled Materials in Buildings and Structures, 8-11 November,Barcelona, Spain, 335-561.
 • Arslan, Y. G. (2014), Kentsel Dönüşümün Sürdürülebilirlik Boyutu:Hammarby (İsveç) ve Fener-Balat Örneklerinin İncelenmesi. Artium Dergisi, 2, 180-190.
 • Boonstra, C. ve Reekum, A. (2014). Industrial Energy Efficient Retrofitting of Residant Buildings in Cold Climates.
 • Brundtland, (1987). Our Common Future Brundtland Report by World Commission on Environment and Development- United Nations.
 • Çakar, A. E. (2011). Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılmasındaki Mevcut Dar Boğazlar.http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/caafdb46f3fec7b_ek.pdf?tipi=68&turu=X& sube=2, 07.01.2022.
 • Erengezgin, Ç. (2005). Enerji Mimarlığı. 4. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu ve Sanayi Sergisi Bildiri Özetleri. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 47-48.
 • Eskişehir Tepebaşı Belediyesi (2014), Sürdürülebilir Eylem Planı.
 • Global Commission on Adaptation, 2019. Adapt Now: A Global Call For Leadership on Climate Resilience.
 • Karahan A. (2011). Gri Suyun Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 1155-1164.
 • Karakaya, E. Ve Özçağım, M. (2004). Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği: Uygulanabilecek iktisadi araçların analizi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi I.Maliye Konferansı 16 Nisan, Bişkek.
 • Kobalas, G.D. (2015). Mevcut Bir Konutun Enerji Etkin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma TOKİ Afyon Tarım Köy Örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Mangan, D.S. ve Oral, K. G. (2014). Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Bir Konut Binasının Enerji Etkin İyileştirilmesi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 143, 137-147.
 • Muluk, Ç., Kurt, B., Turak, A., Türker, A., Çalışkan, M., Balkız, Ö., Gümrükçü, S., Sarıgül, G., Zeydanlı, U. (2014). Türkiye’de suyun durumu ve su yönetiminde yeni yaklaşımlar: çevresel perspektif, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, FAO, Doğa Koruma Merkezi, Yaşama Dair Vakıf, Türkiye.
 • Narin, M. ve Akdemir, S. (2006). Enerji Verimliliği ve Türkiye. Türkiye Ekonomik Kurumu. UEKTEK, s.8.
 • Ozhan, E. (2005). PAP/RAC: Coastal Area Management in Turkey. Priority Actions Programme Regional Activity Centre Split.
 • Owen, C. ve Dovey, K.(2008).Fields of Sustainable Architecture. The Journal of Architecture, 13,s.9-21
 • Ölçer, B. (2019). İklim Krizinde BİM’in Üstleneceği Rol. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yapı Bilgi Modelleme, 02(02)
 • Paker, B. (2017). Sürdürülebilir Bina Üretiminde Mimarın Yapısal Atık Oluşumuna Bakış Açısının İncelenmesi: Bursa Alan çalışması. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Sayar, Ş. ( 2012). Sakarya İli Entegre Atık Yönetimi ve Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya.
 • Sev, A., 2009. Sürdürülebilir Mimarlık. Yem Yayın, İstanbul, 224.
 • Türkeş, M., (2003). Küresel İklim Değişikliği ve Gelecekteki İklimimiz. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Kutlaması Gelecekteki İklimimiz Paneli, Bildiriler Kitabı, 12-37.
 • Vardar A.E. ve Karadayı T.A. (2020). Darıca İlçesindeki Mevcut Konut Gruplarının Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi,13(2).
 • WGSC, Working Group for Sustainable Construction- WGSC, 2004. “Working Group Sustainable Construction Methods and Techniques Final Report”. 2004.
 • Zimmermann, M. (2011). Building Renovation Case Studies, IEA ECBCS Annex 50 Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings, Empa - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, İsviçre.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Durduşen Öztürk 0000-0003-0831-6133

Ruşen Yamaçlı 0000-0001-9659-9246

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 17 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öztürk, D., & Yamaçlı, R. (2022). Küresel Isınma Gerçeğinde, Eskişehir TOKİ Sıra Evleri Konutları Üzerinden Sürdürülebilir Dönüşüm Modeli Önerisi. Modular Journal, 5(1), 18-37.