İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigating The Role of Kiosk as an Interactive Media Tool on Social Interaction with Examples

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 213 - 236, 28.12.2020

Öz

Today, interactive media significantly shapes our life and lifestyle. In line with technological developments, it is estimated that interactive digital media and by extension digital media tools will occupy more place in our life in the future compared to today. In this direction, although the first starting point is ATM devices, kiosk technology, is developing every day. Many interactive media tools we currently use in public spaces are digital kiosks that facilitate our daily practice.

The present study aimed to demonstrate the role of kiosk, a digital media tool, on shaping social interaction by examining examples. In this direction, literature review was conducted, and a theoretical section was formed. Within this purpose, kiosk examples and related websites were examined, and videos, news sources containing examples of social interaction and related texts were found. As a result, the researcher attempted to demonstrate that the use of kiosk devices in public places caused behavioral changes. The present study, being the first one to investigate the role of kiosk, an interactive media tool, on social interaction through the effect of space, aimed to be a relevant source for researchers.

Kaynakça

 • Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M. (1977). A Pattern Language, London: Oxford University Press. s:111.
 • Arslantürk, Z. Amman, T. (2001). Sosyoloji Kavramlar – Kurumlar – Süreçler – Teoriler, İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Atalay, N. (2010). Kent Meydanı: Kamusal Estetik Çerçevede Eleştirel Bir Değerlendirme Mimarlık Doktora Tezi, İstanbul.
 • Aziz, A. (2010). İletişime Giriş, Genişletilmiş 3. Bs. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Babaoğlu, M. (2004). Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri, Ankara: RTÜK Yayını: 15-16.
 • Baudrillard, J. (1995). Kötülüğün Şeffaflığı Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme, çev. Emel Abora, Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. ( 2010). Tüketim Toplumu Söylenceleri/Yapıları, 4. Bs, çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard,J . (2011). Nesneler Sistemi. 2. Bs, çev. Adanır, Oğuz; Karamollaoğlu, Aslı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası, Ankara: Aşine Kitaplar.
 • Boz, N. (2012). Yeni İletişim Ortamlarında Dijital Kimlik Ve Benlik Sunumu Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Bilişim Ana Bilim Dalı.
 • Erdönmez, M. E. ve Akı, A. (2005). “Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri”, Megardon YTÜ Mim. Fak. e-Dergisi YTU Arch. Fac. e-Journal Cilt 1, Sayı 1. Eroğlu, F. (1998). Davranış Bilimleri, İstanbul, Beta Basım Yayın.
 • Goffman, E. (2017). Kamusal Alanda İlişkiler Toplu Yaşamın Mikro İncelemeleri, çev, M. Fatih Karakaya, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Gülsoy, T. (1999). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Harvey, D. (2010). Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savan, 5. Bs, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media, Cambridge: The MIT Press.
 • Mcluhan, M. ve Powers, B. R. (2001). Global Köy, 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler, çev. Bahar Öcal Düzgören, İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Mead, G. H. (2017). Zihin, Benlik ve Toplum, çev, Yeşim Erdem, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Rapoport, A. (1977). Human Aspects of Urban Form, Oxford: Pergamon Press.
 • Ritzer G. (2005). Encyclopedia of Social Theory. California: Sage Publications, Inc.
 • Sancar, F. Ve Severcan, Y. C. (2010). “Children's Places: Rural–Urban Comparisons Using Participatory Photography in the Bodrum Peninsula, Turkey”, Journal of Urban Design, Vol. 15. No. 3.
 • Sankır, H. (2010). Sosyoloji Anabilim Dalı Sembolik Etkileşimci Yaklaşım Çerçevesinde Plâstik Sanatlarda Kadın Sanatçı Kimliği Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür, çev, Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Taşkın, Özlem. (2004). Information and Communication Technologies for Public Use and Interactive-Multimedia City Kiosks, Endüstriyel Tasarım Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: İzmir Teknoloji Üniversitesi.
 • Taylor, Shelley E. , Peplau, Letitia A. Sears, David O. (2010). Sosyal Psikoloji. çev; Ali Dönmez, İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Tekarslan, E. Kılınç, T. Şencan, H. Baysal, A. C. (2000). Davranışın Sosyal Psikolojisi, İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.
 • Terry, W. (2012). Scott, Öğrenme ve Bellek Temel İlkeler, Süreçler ve İşlemler, çev. ed: Prof. Dr. Banu Cangöz, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • İnternet Kaynakları (URL-1) https://www.kioskmarketplace.com/blogs/information-kiosks-original-purpose-moves-forward/ (20.06.2020)
 • (URL-2) http://www.smart-kiosk.com/tr/blog/kiosklarin_getirdigi_artilar.html (22.07.2020)
 • (URL-3) https://tomiworld.com/meet-tomi/ (26.07.2020)
 • (URL-4) http://www.destak.pt/artigo/211169 (26.07.2020)
 • (URL-5) https://www.newsbreak.com/news/1491849574582/tomi-creates-dooh-experiences-in-artistic-public-space (26.07.2020)
 • (URL-6) https://www.digitalsignageconnection.com/tomi-creates-dooh-experiences-in-artistic-public-space (26.07.2020)
 • (URL-7) https://www.boredpanda.com/vending-machine-social-experiment-2-euro-t-shirt-fashion-revolution/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic (28.07.2020)
 • (URL-8) https://www.standard.co.uk/lifestyle/the-fashion-revolution-would-you-buy-this-2-euro-tshirt-a3227936.html (28.07.2020)
 • (URL-9) https://www.unit9.com/project/fashion-revolution/ (28.07.2020)

Bir İnteraktif Medya Aracı Olarak Kioskun Sosyal Etkileşimdeki Rolünün Örnekler Üzerinden İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 213 - 236, 28.12.2020

Öz

Günümüzde interaktif medya hayatımızı ve yaşam biçimimizi önemli ölçüde şekillendirmektedir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda interaktif dijital medyanın ve bununla bağlantılı olarak dijital medya araçlarının bugüne oranla hayatımızda daha çok yer alacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda ilk çıkış noktası ATM cihazları olsa da kiosk teknolojisi de her geçen gün gelişmektedir, şu anda kamusal alanlarda kullandığımız birçok etkileşimli medya aracı günlük pratiklerimizi kolaylaştıran dijital kiosklardır.

Bu çalışmayla dijital bir medya aracı olan kioskun, örnekler üzerinden incelenmesiyle sosyal etkileşimin şekillenmesinde nasıl bir role sahip olduğunu göstermek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda literatür taraması yapılarak kuramsal bölüm oluşturulmuştur. Amaç çerçevesinde, kiosk örnekleri ve ilgili internet siteleri incelenerek sosyal etkileşim örnekleri içeren video ve haber kaynaklarına, ilgili metinlere ulaşılmıştır. Araştırmalar sonucu kamusal alanlarda bulunan kiosk cihazlarının kullanımı sonucu davranış değişikliğine neden olduğu ortaya koyulmuştur. İnteraktif bir medya aracı olan kioskun mekânın etkisi üzerinden sosyal etkileşimdeki rolünün incelenmesi bu makale ile ilk defa gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M. (1977). A Pattern Language, London: Oxford University Press. s:111.
 • Arslantürk, Z. Amman, T. (2001). Sosyoloji Kavramlar – Kurumlar – Süreçler – Teoriler, İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Atalay, N. (2010). Kent Meydanı: Kamusal Estetik Çerçevede Eleştirel Bir Değerlendirme Mimarlık Doktora Tezi, İstanbul.
 • Aziz, A. (2010). İletişime Giriş, Genişletilmiş 3. Bs. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Babaoğlu, M. (2004). Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri, Ankara: RTÜK Yayını: 15-16.
 • Baudrillard, J. (1995). Kötülüğün Şeffaflığı Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme, çev. Emel Abora, Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. ( 2010). Tüketim Toplumu Söylenceleri/Yapıları, 4. Bs, çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard,J . (2011). Nesneler Sistemi. 2. Bs, çev. Adanır, Oğuz; Karamollaoğlu, Aslı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası, Ankara: Aşine Kitaplar.
 • Boz, N. (2012). Yeni İletişim Ortamlarında Dijital Kimlik Ve Benlik Sunumu Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Bilişim Ana Bilim Dalı.
 • Erdönmez, M. E. ve Akı, A. (2005). “Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri”, Megardon YTÜ Mim. Fak. e-Dergisi YTU Arch. Fac. e-Journal Cilt 1, Sayı 1. Eroğlu, F. (1998). Davranış Bilimleri, İstanbul, Beta Basım Yayın.
 • Goffman, E. (2017). Kamusal Alanda İlişkiler Toplu Yaşamın Mikro İncelemeleri, çev, M. Fatih Karakaya, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Gülsoy, T. (1999). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Harvey, D. (2010). Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savan, 5. Bs, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media, Cambridge: The MIT Press.
 • Mcluhan, M. ve Powers, B. R. (2001). Global Köy, 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler, çev. Bahar Öcal Düzgören, İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Mead, G. H. (2017). Zihin, Benlik ve Toplum, çev, Yeşim Erdem, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Rapoport, A. (1977). Human Aspects of Urban Form, Oxford: Pergamon Press.
 • Ritzer G. (2005). Encyclopedia of Social Theory. California: Sage Publications, Inc.
 • Sancar, F. Ve Severcan, Y. C. (2010). “Children's Places: Rural–Urban Comparisons Using Participatory Photography in the Bodrum Peninsula, Turkey”, Journal of Urban Design, Vol. 15. No. 3.
 • Sankır, H. (2010). Sosyoloji Anabilim Dalı Sembolik Etkileşimci Yaklaşım Çerçevesinde Plâstik Sanatlarda Kadın Sanatçı Kimliği Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür, çev, Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Taşkın, Özlem. (2004). Information and Communication Technologies for Public Use and Interactive-Multimedia City Kiosks, Endüstriyel Tasarım Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: İzmir Teknoloji Üniversitesi.
 • Taylor, Shelley E. , Peplau, Letitia A. Sears, David O. (2010). Sosyal Psikoloji. çev; Ali Dönmez, İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Tekarslan, E. Kılınç, T. Şencan, H. Baysal, A. C. (2000). Davranışın Sosyal Psikolojisi, İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.
 • Terry, W. (2012). Scott, Öğrenme ve Bellek Temel İlkeler, Süreçler ve İşlemler, çev. ed: Prof. Dr. Banu Cangöz, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • İnternet Kaynakları (URL-1) https://www.kioskmarketplace.com/blogs/information-kiosks-original-purpose-moves-forward/ (20.06.2020)
 • (URL-2) http://www.smart-kiosk.com/tr/blog/kiosklarin_getirdigi_artilar.html (22.07.2020)
 • (URL-3) https://tomiworld.com/meet-tomi/ (26.07.2020)
 • (URL-4) http://www.destak.pt/artigo/211169 (26.07.2020)
 • (URL-5) https://www.newsbreak.com/news/1491849574582/tomi-creates-dooh-experiences-in-artistic-public-space (26.07.2020)
 • (URL-6) https://www.digitalsignageconnection.com/tomi-creates-dooh-experiences-in-artistic-public-space (26.07.2020)
 • (URL-7) https://www.boredpanda.com/vending-machine-social-experiment-2-euro-t-shirt-fashion-revolution/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic (28.07.2020)
 • (URL-8) https://www.standard.co.uk/lifestyle/the-fashion-revolution-would-you-buy-this-2-euro-tshirt-a3227936.html (28.07.2020)
 • (URL-9) https://www.unit9.com/project/fashion-revolution/ (28.07.2020)
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kültürel çalışmalar
Bölüm İnceleme Makalesi
Yazarlar

Amine Refika Zedeli 0000-0002-4636-9909

İlhan Özkeçeci 0000-0001-7078-3758

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 27 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Zedeli, A. R., & Özkeçeci, İ. (2020). Bir İnteraktif Medya Aracı Olarak Kioskun Sosyal Etkileşimdeki Rolünün Örnekler Üzerinden İncelenmesi. Modular Journal, 3(2), 213-236.