Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Konut Büyüklüğü ve Oda Sayısının Kullanıcı Tercihleri Üzerindeki Etkisi

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 34 - 49, 23.06.2023
https://doi.org/10.59389/modular.1264268

Abstract

Bu çalışmada, konut büyüklüğü ve oda sayısının kullanıcı tercihleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesine odaklanılmıştır. Bu amaçla hazırlanmış olan araştırma anketi, Ankara’da ikamet eden 495 konut kullanıcısına uygulanmıştır. Araştırma için Gazi Üniversitesi Etik Kurulundan 09.03.2023 tarih / E-77082166-604.01.02-609196 sayısıyla gerekli izin alınarak bulgular Google çevrim içi anket yardımıyla elde edilmiştir. İlk olarak anket verilerinin güvenilirlik değerleri hesaplanmış, daha sonra değişkenler arasındaki farklılıklar Ki-kare ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 1+1 konutlarda yaşayan kullanıcıların 2+1; 2+1 konutlarda yaşayan kullanıcıların 3+1; 3+1 konutlarda yaşayan kullanıcıların 4+1; 4+1 konutlarda yaşayan kullanıcıların ise 5+1 konutlarda yaşamak istediği belirlenmiştir. Buna ek olarak 1+1 konutlarda yaşayan kullanıcıların genel olarak 61-100 m²; 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 konutlarda yaşayan kullanıcıların ise 101 m² ve üzeri büyüklükte konutlarda yaşamak istediği tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların cinsiyeti, yaşı ve eğitim durumunun konutlara yönelik değerlendirmeleri üzerinde farklı etkilere neden olduğu belirlenmiştir.

Thanks

Araştırma anketini doldurarak katkı sağlayan değerli katılımcılara çok teşekkür ederiz.

References

 • Akalın, A., Yıldırım, K., Wilson, C., ve Saylan, A. (2010). Users’ evaluations of house façades: Preference, complexity and impressiveness. Open House International, 35(1), 57-65. https://doi.org/10.1108/OHI-01-2010-B0006
 • Akdemir, Z. (2002). Konut ve ev kavramlarının karşılaştırmalı analizi (Yayın no. 119689). [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
 • Amerigo, M., ve Aragones, J.I. A. (1997). A theoretical and methodological approach the study of residential satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 17(47-57). https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0038
 • Ateş, M. (1988). Toplu konutlarda esneklik amaçlı yaklaşımlar üzerine bir inceleme. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].
 • Balcı, Y. (1988). Türkiye'de konut sorunu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 46(1), 297-315.
 • Başkaya, A., Yıldırım, K., ve Muslu, M. (2005). Poliklinik bekleme alanlarında fonksiyonel ve algı-davranışsal kalite: Ankara, İbni Sina Hastanesi Polikliniği. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(1), 53-68.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika, 16(3), 297-334.
 • Çağatay, K., Hidayetoğlu, M. L. ve Yıldırım, K. (2017). Lise koridor duvarlarında kullanılan renklerin öğrencilerin algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 466-479. Desagis, M. (2006). Konut alanı-yaşam alanı ilişkisi açısından küçük konutlar. [Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].
 • Dönmez M. (1997). Eskişehir’de ailelerin konut değiştirmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Erdönmez, H. (2007). Türkiye'de konut sorunu ve konut finansmanı (Yayın no. 211390). [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
 • Ersoy, Z. (2002). Konut ve ev kavramlarının karşılaştırmalı analizi (Yayın no. 118689). [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
 • Gölgedar, C. (2011). Küçük konut mekanları kapsamında kısıtlı iç mekân tasarım ilkelerinin incelenmesi (Yayın no. 308405). [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
 • Gür, Ş. Ö. (2000). Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları 11, İstanbul.
 • Işık, Z., ve Yıldırım, K. (2002). Dekorasyonda ince yapı: Temel ders kitabı. Ankara: Zirve Ofset Basın Yayın Matbaacılık, 64.
 • Keleş, Ş. (2021). Konut tercihi üzerine konut mekânının etkisi: Bir yapısal eşitlik modeli uygulaması. Journal of Awareness. 6(1), 21-28.
 • Koçhan A., (2003). Doğal çevreyle kurulan anlamsal bağ sürdürülebilir toplu konut tasarımı. Yapı Dergisi, 256, 49–55. Korkmaz, S.Z. (2001). Tek aile evlerinde tasarıma katılımın kullanıcı memnuniyetine etkisinin incelenmesi (Yayın no. 106129). [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversites] YÖK Tez Merkezi.
 • Özçelik, Ö., ve Kaprol, T. (2016). Dar, kısıtlılık ve dönüşebilme kavramları bağlamında mobilyanın tarihsel gelişimi. 2. Uluslararası Mobilya Kongresi, Muğla, 319-325.
 • Özçelik, Ö., ve Kaprol, T. (2016). Dönüşebilen mobilyanın tasarımlarını şekillendiren kavramlar. 2. Uluslararası Mobilya Kongresi, Muğla, 325-333.
 • Panayides, P. (2013). Coefficient alpha: Interpret with caution. Europe’s Journal of Psychology, 9(4), 687-696. Selin, Ü. S. T. (2015). Konutlarda iç mekân ile mobilya etkileşimi bağlamında mobilyaya dair özelliklerin incelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(15), 103-118.
 • Smith, N. (1995). Small space living. (1. Baskı). Rockport Publishers, 125.
 • Şahin, C. K. (2008). Isparta Kent Merkezi Konut Bahçelerindeki Bitkisel Materyalin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma (Yayın no. 179807). [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi] YÖK Tez Merkezi.
 • Ünal, A. G. (2014). Ankara Sinpaş Altınoran konut projesi ve ekolojik tasarım. Planlama Dergisi, 24(2), 95-106. Yanardağ, Ö., ve Özgen, Ü. (2003). Nüfus kavramı ve Türkiye’de nüfusun gelişim sürecinin değerlendirilmesi. Mevzuat Dergisi, 6(66), 1-17.
 • Yıldırım, K. (1999). Günümüz konut mutfağında donatı elemanları üzerine bir araştırma. Politeknik Dergisi, 2(4), 7-14.
 • Yıldırım, K. ve Hacıbaloğlu, M. (2000). Konut mutfakları ile ilgili ergonomik bir araştırma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(3), 549-566.
 • Yıldırım, K., Başkaya, A., ve Hidayetoğlu, M.L. (2005). Farklı sosyo ekonomik düzeye sahip blok-konut kullanıcılarının sabit iç donatım elemanlarından memnuniyeti. Politeknik Dergisi, 8(2), 189-197.
 • Yıldırım, K., Hidayetoğlu, M. L., ve Şen, A. (2007). Farklı mimari biçimlerdeki kafe/pastane mekânlarının kullanıcıların algı-davranışsal performansı üzerine etkisi. Politeknik Dergisi, 10(3), 295-301.
 • Yıldırım, K., ve Hidayetoğlu, M. L. (2008). Effects of the locations of curved areas in the main living rooms of apartment housing on user perceptions. Gazi Üniversitesi Journal of Science, 21(2), 51-63.
 • Yıldırım, K., ve Akalın, A. (2009). Problems related to the dimensions of curved areas in the main living rooms of apartment housing. Journal of Architectural and Planning Research, 26(1), 70-87.
 • Yıldırım, K., ve Başkaya, A. (2013). Farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip kullanıcıların konut ana yaşama mekânını değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2), 285-291.
 • Yılmaz, Ö. (2005). 1980 sonrasında İstanbul’da kent merkezi dışında oluşan konut alanlarının gelişim sürecinin incelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi].

The Effect of House Size and Number of Rooms on User Preferences

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 34 - 49, 23.06.2023
https://doi.org/10.59389/modular.1264268

Abstract

In this study, it is focused on determining the effects of housing size and number of rooms on user preferences. The research questionnaire prepared for this purpose was applied to 495 residence users residing in Ankara. For the research, the necessary permission was obtained from the Gazi University Ethics Committee with the number of 09.03.2023 / E-77082166-604.01.02-609196, and the findings were obtained with the help of Google online survey. Initially, the reliability values of the questionnaire data were calculated, then the differences between the variables were tested with Chi-square and one-way analysis of variance. According to the results, it has been determined that users living in 1+1 residences want to live in 2+1 residences, users living in 2+1 residences want to live in 3+1 residences, users living in 3+1 residences want to live in 4+1 residences, and users living in 4+1 residences want to live in 5+1 residences. In addition, it has been determined that users living in 1+1 residences generally want to live in 61-100 m² residences, while users living in 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 residences want to live in residences of 101 m² and above. Moreover, it was determined that the gender, age and educational status of the participants had different effects on their evaluations of housing.

References

 • Akalın, A., Yıldırım, K., Wilson, C., ve Saylan, A. (2010). Users’ evaluations of house façades: Preference, complexity and impressiveness. Open House International, 35(1), 57-65. https://doi.org/10.1108/OHI-01-2010-B0006
 • Akdemir, Z. (2002). Konut ve ev kavramlarının karşılaştırmalı analizi (Yayın no. 119689). [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
 • Amerigo, M., ve Aragones, J.I. A. (1997). A theoretical and methodological approach the study of residential satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 17(47-57). https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0038
 • Ateş, M. (1988). Toplu konutlarda esneklik amaçlı yaklaşımlar üzerine bir inceleme. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].
 • Balcı, Y. (1988). Türkiye'de konut sorunu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 46(1), 297-315.
 • Başkaya, A., Yıldırım, K., ve Muslu, M. (2005). Poliklinik bekleme alanlarında fonksiyonel ve algı-davranışsal kalite: Ankara, İbni Sina Hastanesi Polikliniği. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(1), 53-68.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika, 16(3), 297-334.
 • Çağatay, K., Hidayetoğlu, M. L. ve Yıldırım, K. (2017). Lise koridor duvarlarında kullanılan renklerin öğrencilerin algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 466-479. Desagis, M. (2006). Konut alanı-yaşam alanı ilişkisi açısından küçük konutlar. [Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].
 • Dönmez M. (1997). Eskişehir’de ailelerin konut değiştirmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Erdönmez, H. (2007). Türkiye'de konut sorunu ve konut finansmanı (Yayın no. 211390). [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
 • Ersoy, Z. (2002). Konut ve ev kavramlarının karşılaştırmalı analizi (Yayın no. 118689). [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
 • Gölgedar, C. (2011). Küçük konut mekanları kapsamında kısıtlı iç mekân tasarım ilkelerinin incelenmesi (Yayın no. 308405). [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
 • Gür, Ş. Ö. (2000). Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları 11, İstanbul.
 • Işık, Z., ve Yıldırım, K. (2002). Dekorasyonda ince yapı: Temel ders kitabı. Ankara: Zirve Ofset Basın Yayın Matbaacılık, 64.
 • Keleş, Ş. (2021). Konut tercihi üzerine konut mekânının etkisi: Bir yapısal eşitlik modeli uygulaması. Journal of Awareness. 6(1), 21-28.
 • Koçhan A., (2003). Doğal çevreyle kurulan anlamsal bağ sürdürülebilir toplu konut tasarımı. Yapı Dergisi, 256, 49–55. Korkmaz, S.Z. (2001). Tek aile evlerinde tasarıma katılımın kullanıcı memnuniyetine etkisinin incelenmesi (Yayın no. 106129). [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversites] YÖK Tez Merkezi.
 • Özçelik, Ö., ve Kaprol, T. (2016). Dar, kısıtlılık ve dönüşebilme kavramları bağlamında mobilyanın tarihsel gelişimi. 2. Uluslararası Mobilya Kongresi, Muğla, 319-325.
 • Özçelik, Ö., ve Kaprol, T. (2016). Dönüşebilen mobilyanın tasarımlarını şekillendiren kavramlar. 2. Uluslararası Mobilya Kongresi, Muğla, 325-333.
 • Panayides, P. (2013). Coefficient alpha: Interpret with caution. Europe’s Journal of Psychology, 9(4), 687-696. Selin, Ü. S. T. (2015). Konutlarda iç mekân ile mobilya etkileşimi bağlamında mobilyaya dair özelliklerin incelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(15), 103-118.
 • Smith, N. (1995). Small space living. (1. Baskı). Rockport Publishers, 125.
 • Şahin, C. K. (2008). Isparta Kent Merkezi Konut Bahçelerindeki Bitkisel Materyalin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma (Yayın no. 179807). [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi] YÖK Tez Merkezi.
 • Ünal, A. G. (2014). Ankara Sinpaş Altınoran konut projesi ve ekolojik tasarım. Planlama Dergisi, 24(2), 95-106. Yanardağ, Ö., ve Özgen, Ü. (2003). Nüfus kavramı ve Türkiye’de nüfusun gelişim sürecinin değerlendirilmesi. Mevzuat Dergisi, 6(66), 1-17.
 • Yıldırım, K. (1999). Günümüz konut mutfağında donatı elemanları üzerine bir araştırma. Politeknik Dergisi, 2(4), 7-14.
 • Yıldırım, K. ve Hacıbaloğlu, M. (2000). Konut mutfakları ile ilgili ergonomik bir araştırma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(3), 549-566.
 • Yıldırım, K., Başkaya, A., ve Hidayetoğlu, M.L. (2005). Farklı sosyo ekonomik düzeye sahip blok-konut kullanıcılarının sabit iç donatım elemanlarından memnuniyeti. Politeknik Dergisi, 8(2), 189-197.
 • Yıldırım, K., Hidayetoğlu, M. L., ve Şen, A. (2007). Farklı mimari biçimlerdeki kafe/pastane mekânlarının kullanıcıların algı-davranışsal performansı üzerine etkisi. Politeknik Dergisi, 10(3), 295-301.
 • Yıldırım, K., ve Hidayetoğlu, M. L. (2008). Effects of the locations of curved areas in the main living rooms of apartment housing on user perceptions. Gazi Üniversitesi Journal of Science, 21(2), 51-63.
 • Yıldırım, K., ve Akalın, A. (2009). Problems related to the dimensions of curved areas in the main living rooms of apartment housing. Journal of Architectural and Planning Research, 26(1), 70-87.
 • Yıldırım, K., ve Başkaya, A. (2013). Farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip kullanıcıların konut ana yaşama mekânını değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2), 285-291.
 • Yılmaz, Ö. (2005). 1980 sonrasında İstanbul’da kent merkezi dışında oluşan konut alanlarının gelişim sürecinin incelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi].

Details

Primary Language Turkish
Subjects Interior Architecture
Journal Section Research Article
Authors

Mahir ÖZTÜRK
GAZI UNIVERSITY
0000-0001-6863-8260
Türkiye


Kemal YILDIRIM
GAZI UNIVERSITY
0000-0001-5447-1201
Türkiye

Publication Date June 23, 2023
Submission Date March 13, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
ÖZTÜRK, M., & YILDIRIM, K. (2023). Konut Büyüklüğü ve Oda Sayısının Kullanıcı Tercihleri Üzerindeki Etkisi. Modular Journal, 6(1), 34-49. https://doi.org/10.59389/modular.1264268